A modern német nyelv létrejötte

2022.04.08

Ebben az írásban azt mutatjuk be, hogyan alakult ki a mai német nyelv és miért változott ennyit az évek során.

Ha közelebbről megvizsgáljuk a német történelmet, világossá válik, hogy nincs általános válasz. Inkább számos körülmény és folyamat járult hozzá ahhoz, hogy a német nyelv fokozatosan olyanná váljon, amilyen ma. A nyelv fejlődését akkor írhatjuk le a legjobban, ha különböző korszakokra bontjuk. Ez alapján beszélhetünk ófelnémet, középfelnémet, korai újfelnémet és újfelnémet korszakról, de egyes kutatók a későfelnémet korszak beillesztését is indokoltnak tartják.

Az ófelnémet nyelv első írásos említése Nagy Károly idejéből, 750 körülről származik. Nagy Károly támogatta a népnyelvet és igyekezett a latinnal - ami akkor a tudomány nyelve volt - szemben felemelni. Ennek érdekében lefordíttatott bizonyos latin nyelvű egyházi szövegeket, ami azonban rendkívül nehéznek bizonyult, mivel a német nyelvhasználat nem volt egységes, vagyis különböző nyelvváltozatok léteztek. Ebből az időszakból származik tehát a legrégebbi fennmaradt német nyelvű írásos dokumentum, az "Abrogans", ami egy latin-ófelnémet glosszárium.

919-től rövid ideig nem születtek új népnyelvi irodalmi alkotások, és csak a 11. század elején Németországban bekövetkezett politikai, társadalmi és gazdasági változások hoztak új irodalmi fellendülést, ami egyben a középfelnémet korszak kezdetét is jelentette. Az oktatás és az irodalom iránt érdeklődő udvari kultúra fejlődése, valamint az első német egyetemek megalapítása gazdag népnyelvi irodalmi terméshez, később pedig az udvari költői nyelv kialakulásához vezetett. A középfelnémet nyelv egyik leghíresebb irodalmi képviselője a Nibelungenlied (Nibelung-ének).

A 14. század közepén új virágkor köszöntött be az írás terén a polgárság felemelkedésével és a papír bevezetésén alapuló olcsóbb könyvgyártással. Az irodalom is sokoldalúbb lett, megjelent például a szakpróza. A reformáció kezdete 1517-ben a korai újnémet korszak fontos mérföldköve volt. Luther 95 tézisét még ugyanebben az évben lefordították latinról németre, és ezzel széles közönséghez jutott el. Ez is hozzájárult a német nyelv fokozatos egységesítéséhez.

A 17. század végén az emberek érdeklődése az anyanyelvük iránt megnőtt, és igény mutatkozott a német nyelvhelyesség kidolgozására. Ennek hatására született meg, majd fogadták el az egységes helyesírási és fonetikai rendszert. Ezzel nemcsak az írott nyelv vált egységesebbé, hanem a beszélt német nyelvben is jelentősen csökkent a nyelvjárási elemek száma, amihez jóval később a televízióban és a rádióban használt egységes nyelvhasználat is hozzájárult.

A német nyelv az elmúlt évtizedekben is fejlődött. Különösen az elektronikus kommunikáció megjelenése és az angol nyelv növekvő befolyása hagyott maradandó nyomot rajta. Nem véletlenül létezik a német nyelvhasználatban a "Denglish" kifejezés.

A német nyelv már eddig is érdekes fejlődésen ment keresztül, és nagyon izgalmas kérdés, hogyan fog alakulni a jövője.